For a some time, I wanted to tell who works behind the scenes. So, let’s open the curtain and introduce the woman behind the camera and social media marketing…

Jo jonkin aikaa olen halunnut kertoa kuka työskentelee kulissien takana. No niin, raotetaan esirippua ja esitellään nainen kameran ja some-markkinoinnin takaa

History repeated itself
Historia toisti itseään

For fifteen years, I was the only child in our family. It was a very cold day in February over 30 years ago when I got a sister – Reetta.  Parents were busy, so I often took her as my (travel) companion. Our age difference never mattered, we always have fun together. Today I am happy, that history repeated itself – yet again Reetta is my companion, particularly not during traveling, but in a company called Pop Up Vintage Finland Oy.

Viisitoista vuotta olin perheemme ainoa lapsi. Se oli hyvin kylmä helmikuinen päivä yli 30 vuotta sitten, kun minulle syntyi sisko – Reetta. Vanhemmat olivat kiireisiä, joten otin hänet usein (matka)seuralaisekseni. Ikäeromme ei ole koskaan haitannut, meillä on aina hauskaa yhdessä. Tänään olen onnellinen siitä, että historia toisti itseään – Reetta on jälleen seuralaisenani, ei varsinaisesti matkoilla, vaan firmassa nimeltä Pop Up Vintage Finland Oy.

Common coffee breaks since year 1989. Yhteisiä kahvihetkiä jo vuodesta 1989.

What is she made of?
Mistä hänet on tehty?

Reetta is in charge of photographs and social media. Visuality is her second nature, over 2500 followers on Instagram is a clear proof of that. She works behind the name @huudimutsi and from the beginning her speciality has been modern Scandinavian interior design. She wrote a blog called IXDIY with her friend Anna, but as both are young mums, free time for blogging was too limited.

Reetan vastuulla on valokuvaukset ja somemarkkinointi. Visuaalisuus on hänen toinen luontonsa, yli 2500 seuraajan joukko Instagramissa on selkeä todiste siitä. Nimimerkki minkä takaa hän työskentelee on @huudimutsi ja jo alusta asti hänen erikoisalana on ollut nykyaikainen skandinaavinen sisustus. Reetta piti blogia nimeltä IXDIY ystävänsä Annan kanssa, mutta molempien ollessa nuoria äitejä, vapaa-aika bloggaamiseen oli liian rajallista.

At age of 13 Reetta got her first mobile phone – it changed her life. Today she looks world behind the camera lens and is able to type keyboard without looking at it.  Reetta is handy and artistic – check out her ”This is Finland”-style drawings below. Ou boy, don’t you just love those?

13-vuotiaana Reetta sai ensimmäisen matkapuhelimen – se muutti hänen elämänsä. Tänään hän katsoo maailmaa kameran takaa ja käyttää näppäimistöä silmät kiinni. Reetta on kätevä ja taiteellinen – vilkaise hänen alla olevia ”Tämä on Suomi”-tyylisiä piirrustuksia. Voi pojat, eivätkö ne ole ihania?

In social media @huudimutsi is loud, visible and witty person. I must say that as a colleague, Reetta is very focused and aims high. Is she trying to boss me around? Hmmm, just enough!

Sosiaalisessa mediassa @huudimutsi on äänekäs, näkyvä ja hauska persoona. Minun pitää sanoa, että työkaverina Reetta on määrätietoinen ja tähtää korkealle. Yrittääkö hän pomottaa minua? Hmmm, juuri tarpeeksi!

 

When different strengths turned as ”a trademark”
Kun erilaiset vahvuudet muuttuivat ”tavaramerkiksi”

Both of us love interior design, but different ways. Reetta’s style is modern, mine is combined with old stuff.  This makes Pop Up Vintage an unique combination of ”vintage with a modern twist”. We believe that real homes are build by layers – the best interiors has something old, something  new, something borrowed and something ”blue”. Just like the old wedding verse says. You could call this our trade mark, in the future the meaning of this will be highlighted.

Molemmat meistä rakastavat sisustamista, mutta eri tavoin. Reetan tyyli on moderni, minun vanhaa yhdistelevä. Tämä tekee Pop Up Vintagesta uniikin yhdistelmän ”vintagea modernilla tavalla”. Me uskomme todellisten kotien olevan kerroksellisia – parhaat sisustukset syntyvät palasta vanhaa, palasta uutta, palasta lainattua ja palasta ”sinistä”. Juuri kuten vanhassa häärunossa sanotaan. Tätä voitaisiin kutsua meidän tavaramerkiksi, tulevaisuudessa tämän merkitys tulee korostumaan.

We are lucky to learn new thing on daily basis and do what we love. We have some exciting plans for the near future, but that’s a subject of another story. Stay turned…

Meillä on onni oppia päivittäin uusia asioita ja tehdä sitä mitä rakastamme. Meillä on tulevaisuuden varalle jänniä suunnitelmia, mutta se on aihe toiselle tarinalle. Pysy linjoilla…